مرکز آموزش فرهنگ و هنر واحد 49 تهران

مترجمی

 

مشخصات پودمانهای برنامه کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی

 

مترجمی اسناد و مدارک

 

ردیف

نام پودمان

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

هم نیاز

پودمان پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

1

عمومی

فارسی

3

48

-

48

-

 

-

معارف اسلامی (1)

2

32

-

32

-

 

-

اخلاق و تربیت اسلامی

2

32

-

32

-

 

-

تربیت بدنی

1

-

32

32

-

 

-

زبان خارجه

3

48

-

48

-

 

-

جمعیت و تنظیم خانواده

1

16

-

16

-

 

-

کار آفرینی

3

32

32

64

-

 

-

2

پایه

آوا شناسی زبان انگلیسی

2

32

-

32

-

 

پیش نیاز

خواندن و درک مفاهیم پایه

2

32

-

32

-

 

دستور زبان (1)

2

32

-

32

-

 

آزمایشگاه (1)

2

16

48

64

-

 

گفت و شنود پایه

2

16

32

48

-

 

3

خواندن و درک مفاهیم

خواندن و درک مفاهیم (1)

2

32

-

32

خواندن و درک مفاهیم پایه

 

پایه

خواندن و درک مفاهیم (2)

2

32

-

32

خواندن و درک مفاهیم (1)

 

دستور زبان (2)

2

32

-

32

دستور زبان (1)

 

واژه شناسی

2

16

32

48

دستور زبان (1)

 

زبان شناسی انگلیسی

2

32

-

32

-----

 

4

مکالمه

گفت و شنود (1)

2

16

32

48

گفت و شنود پایه

 

پایه

گفت و شنود (1)

2

16

32

48

گفت و شنود (1)

 

مکالمه موضوعی

2

16

32

48

گفت و شنود پایه

 

آزمایشگاه زبان (2)

2

16

48

64

آزمایشگاه (1)

 

5

اصول نگارش و ترجمه

اصوا نگارش زبان انگلیسی

2

16

32

48

دستور زبان (1)

 

پایه

اصول ترجمه

2

32

-

32

دستور زبان (1)

 

بررسی مقابله ای  و ساخت جمله

2

16

32

48

اصول نگارش

 

ترجمه متون عمومی ساده

2

16

32

48

اصول ترجمه

 

کاربرد اصطلاحات در ترجمه

2

16

32

48

اصول ترجمه

 

6

ترجمه اسناد و مدارک حقوقی

خواندن و درک متون اسناد و مدارک حقوقی

2

32

-

32

خواندن و درک مفاهیم پایه

ترجمه اسناد حقوقی (انگلیسی به فارسی )

اصول نگارش و ترجمه

ترجمه اسناد و مدارک حقوقی (انگلیسی به فارسی)

2

16

48

64

ترجمه متون عمومی ساده

ترجمه اسناد و مدارک حقوقی (فارسی به انگلیسی)

2

16

48

64

----

7

ترجمه اسناد و مدارک اداری بازرگانی

خواندن متون اسناد و مدارک اداری بازرگانی

2

32

-

32

خواندن و درک مفاهیم پایه

ترجمه اسناد بازرگانی (انگلیسی به فارسی)

اصول نگارش و ترجمه

ترجمه اسناد و مدارک بازرگانی(انگلیسی به فارسی)

2

16

48

64

ترجمه متون عمومی ساده

ترجمه اسناد و مدارک بازرگانی (فارسی به انگلیسی)

2

16

32

48

---

ترجمه متون تجاری (انگلیسی به فارسی)

2

16

32

48

ترجمه متون عمومی ساده

8

ترجمه اسناد و مدارک سیاسی

خواندن و درک متون اسناد و مدارک سیاسی

2

32

-

32

خواندن و درک مفاهیم پایه

ترجمه اسناد سیاسی (انگلیسی به فارسی)

اصول نگارش و ترجمه

ترجمه اسناد و مدارک سیاسی(انگلیسی به فارسی)

2

16

48

64

-

ترجمه اسناد و مدارک سیاسی(فارسی به انگلیسی)

2

16

48

64

-

9

کارآموزی

کار آموزی

2

-

240

240

پس از اتمام پودمانها

 

اتمام کلیه پودمانها